Lignator kontserni privaatsuspoliitika

Sissejuhatus 

Käesolev privaatsuspoliitika kajastab, kuidas töödeldakse füüsiliste isikute isikuandmeid Lignatori kontsernis. Isikuandmete töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud lepingutes ja muudes dokumentides.

Meie tegevus on kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679.

Vastutav töötleja 

LIGNATOR AS (peamine vastutav isik)

Hallivanamehe tn 4

11317 Tallinn

EESTI

info@lignator.ee

ja meie kontserni ettevõtted (kontserni koosseis):

Lignator AS

Lignator Logistika OÜ

Lignator Timber OÜ

 

(edaspidi „meie“ või „Lignator“)

Millised on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused 

Töötleme isikuandmeid õigusaktides lubatud alustel, st meie juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete kasutusele võtmiseks, meie õigustatud huvi alusel (näiteks, kliendisuhete haldamine, arvete esitamine jms), isiku nõusoleku alusel ( nt pakkumiste ja infokirjade saatmiseks, kui see eeldab nõusolekut).

Milliseid isikuandmeid töötleme

Töötleme meie klientide ning klientidega seotud isikute või teiste andmesubjektide (nt potentsiaalsed kliendid) alljärgnevaid isikuandmeid:

 • põhiandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukoodid, isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed: telefoninumber ja e-posti aadress, postiaadress;
 • kinnistuga seotud andmed: kinnistute ostu-, müügi- või pakkumistega seotud andmed kinnistus- ja metsaregistrist, kinnistu-, kasutusvalduse- ja raieõiguse andmed, metsamajandamiskava(d);
 • kliendisuhte ja -lepingu andmed: varasemat ja kehtivate lepingute informatsioon; kirjavahetus kliendiga ja muud viited;
 • arvetega seotud informatsioon;
 • informatsioon andmesubjekti pakkumistest ja infokirjadest loobumisega,
 • muu andmesubjekti nõusolekul kogutud teave.

Mis eesmärgil isikuandmeid töötleme?

Töötleme meie klientide ning klientidega seotud isikute või teiste andmesubjektide (nt potentsiaalsed kliendid) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;
 • pakkumise tegemiseks, teenuste osutamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks ja/või nõustamiseks;
 • lepingutingimuste edastamiseks ja tutvustamiseks ja/või läbirääkimisteks, lepinguliste kohustuste täitmiseks;
 • klientidega suhtlemiseks ning päringutele vastamiseks;
 • arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
 • säilitame ja töötleme andmeid ka peale lepinguliste kohustuste täitmist näiteks, et suhelda kliendiga maakasutuse kokkulepete tegemiseks, vajadusel info edastamiseks;
 • otseturunduse võimaldamiseks.

Isikuandmete allikad

Kogume isikuandmeid andmesubjektilt endalt (näiteks lepingueelsetel läbirääkimistel, lepingu sõlmimisel, päringute esitamisel, jne).

Lisaks kogume isikuandmeid erinevatest registritest, näiteks kinnistus- ja metsaregistrist.

Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

Võime edastada või avalikustada andmesubjekti andmeid kolmandatele isikutele, näiteks meie volitatud töötlejatele. Isikuandmeid võime edastada või avalikustada kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, mis on isikuandmete töötlemise eesmärgist tulenevalt vältimatult vajalik. Muudel juhtudel me ei avalda informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a kui kehtivad õigusaktid või ametiasutuste korraldused meilt seda nõuavad.

Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

Kuidas tagame isikuandmete turvalise töötlemise? 

Kogume andmeid andmebaasidesse, mis on kaitstud tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel. Isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on igale kasutajale loodud personaalne kasutajanimi ja salasõna.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Me ei töötle isikuandmeid kauem kui vajalik. Säilitame isikuandmeid vaid nende kasutamise eesmärgi saavutamiseni või õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul. Isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusoleku alusel toimub kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või nõusolekus nimetatud tähtaja möödumiseni.

Isikuandmete säilitamise tähtaja möödudes isikuandmed kustutatkse või anonümiseeritakse.

Kuidas ning millistel eesmärkidel kasutame küpsiseid?

Lignatori kontserni veebileht kasutab küpsiseid ( ingl k cookies), et parandada digikanalite kliendikogemust ning teostada sihtreklaami.

Saate lubada või keelata küpsiste kasutamist muutes Teie veebilehitseja privaatsusseadeid.

Informatsiooni, kuidas seadistada küpsiste kasutamist enamlevinumates veebilehitsejates, leiate siit:

Internet Explorer

Crome

Firefox

Opera

Safari

Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Lisaks on Teil andmesubjektina õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist. Ühtlasi, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul, et Teie andmed edastataks Teile üldkasutatavas vormingus.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas, kui see põhineb meie õigustatud huvil. Võime kehtiva andmekaitsealase seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Kõik käesoleva privaatsuspoliitikaga seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada järgmisel e-posti aadressil: info@lignator.ee.